සඳ බැස ගිහින් …. – උදිත නිලංග ගමගේ

No Comment 33 Views

හැමදාම සඳ එළිය

මිදුල මත ඉරි ඇඳපු

සෙනෙහෙබර හැන්දෑව

යලිත් පැමිණියේ නෑ

 

 

කරාමෙන් ගලා ගිය

ඇල් ජලය කටු අනින

හීල් හිරිගඩුව මිස

උණුසුමක් දැනුනේ නෑ

 

 

නිවී ගිය තේ බඳුන

පීරිසිය යට හිඳින

මධු බඳුන තරම්

නුඹ මගේ දුක අසා නැහැ

 

 

රූපයක් වී හිඳින

බිත්තියේ සිනාසෙන

සඳේ නුඹ නැති ලොවක

තවත් මට හිඳිනු බෑ

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)