තවමත් දකිමි!! කිත්මා වාසනා දහනායක

No Comment 7 Views

නොඑන බව දැන දැනම
බලා උන් දවස් කොපමණද
ප්‍රේමයක් නොවුණාට
අපේ හිත් යා කළ….

මග තොටක පුලුටු ගඳ
දැනුණ හැම දවසක
නොබැලුවා නොවෙයි මම
සලකුණක් තිබුණාද නොවිසුණුව…

එදා ආ ගිය මගක
නුඹ නතර වූ වංගුවක
තවමත් දකිනවා මම
ඒ සොඳුරු සිනහව…

සමහරක් විට
නුඹ නොකියාම ගිය හෙයින්
වෙන්නැති
තවම මේ ලෙන්ගතුකම
හදවත පුරා ශේෂ ව…….

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)