මල් තුහින…..!! අයි.එම් .එස් .සත්යප්‍රසාද්

No Comment 14 Views

අරුණ
පිපි
පිනි බිඳ
ඔබ, 

මල් තුහින
වැද
දැවි
තණ පත
මා.

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)