හෙටත් නුඹ මෙන් දහස් ගනනින් පිපෙණු ඇති මල් මාවතේ – ආශා ඩී පෙරේරා

No Comment 26 Views

සියක් කඩකට බිදුණ සිහිනය
එකත් මිටකට ගුලි කරන්
දුරක් මහගිරි දඹේ යන්නට
නුඹ ඇවිත් මගෙ අත අරන්
මටත් සරණක් සෙවූ දවසක
හමුවෙලා මහ දෙව් බඹුන්
පඩුරකට නුඹ තියා මාළග
දෙවොළ හැරදා පැන ගිහින්

කදුළකට අවසර නොදුන්නත්
සිනා නුපුරුදු නෙත් ඉමේ
කඩා හැලුණා මටත් රහසෙම
හඩන විට නුඹ හාමතේ
වැලට බර නැති උනත් අකලට
පිපුණු මලකිය නුඹ පුතේ
සසර ගමනෙදි දෙන්න එකතුව
කරපු පව් ඇති ජීවිතේ

හෙටත් නුඹ මෙන් දහස් ගනනින්
පිපෙණු ඇති මල් මාවතේ
රුදුරු ගොරහැඩි සපුන් ඇවිදින්
පෙති සිදිණු ඇති හිතුමතේ
දහක් අවමන් මුවින් පිඹිමින්
මකයි කැළළින් පිරුවටේ
බලන් පුත නුඹ මැවූ දෙවියන්
කුමන දෙවොලෙද සැගවුනේ

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)