පෙරදා කවි
FB
කැටපත්පවුර – අන්තර්ජාලයට බට පළමු සිංහල සාහිත්‍ය සංග‍්‍රහය
කැටපත් පවුර පිළිබඳව කේ කේ සමන් කුමාර