දෙගුරුන් – අතුල විජේවික්‍රම

No Comment 215 Views

 

උර යුගල නිම්නයෙන්
ගලා ගිය ගඟ ඇවිත්
මහ වැවක් වෙලා
රැළි සලා හිනැහෙනා විට

කඳු ඈත නිදිමරන්
වලාසළු පෙරෝගෙන
බලා වැව දිහා
සැනසුම් හෙලයි නිහඬවම

-අතුල විජේවික්‍රම

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)