රස්තියාදු කාරයා (රචක: ම’ ං ජිආවො) – පරිවර්තනය: පී.එම්.පතිරණ

No Comment 89 Views

සෙනේ බර මවක අත හුයකි

එ මේ යන පුතුගෙ සළුවකි

කිටි කිටියට හෙමිහෙමිහිට වියැවේ

“පමා වෙද එන්න ආපිට”

සිතට බිය නැඟේ

කෙටි තණ පතක සිත ගැන

කියත හැකි කාහටද

වසත් තෙමසේ හිරු රැසට මිස
In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)