වෑයම – එරංගා පෙරේරා

No Comment 302 Viewsයන්නමයි
වැර වෑයම
මද සුළඟටත්
ඈතටම ගසාගෙන

ඉතින් කොහොමද
සූළි සුළඟක්
ආවොතින්

දෑතක් ඇතිවෙයිද
නික්මී නොගොස්
වෑයමින්
නැවතෙන්න

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)