ගජමන් නෝනා – ඩොයිල් දිසාපති තුමා වෙත — රන්කිරි ගුණතිලක

No Comment 395 Views

ගජමන් නෝනා විසින් ස්වකිය අසරණකම ගැන පිහිට ඉල්ලා ජෝන් ඩොයිල් දිසාපති තුමා වෙත ලියා ඔප්පු කරන ලද ප්‍රබන්ධයයි. (සම්පුර්ණ කව)

(මපියාණන් ගේ පොත්ගුලෙහි වූ 1900 වර්ෂයෙහි පලවූ “ඥානාදර්ශය” (VOL.IV) සඟරාවෙන් උපුටා ගන්නා ලදී.)

සතර අනුදෙස තෙදන කිත්යස පසිඳු සරිවන සුරනිඳුන්
විතර නොමවන මෙදිය තුල සත කුමුදු නද කුළ සොමිසඳුන්
සතර දැඩිබල අහිත් රුපුකැන් මහැත් ඔදහළ කෙසරිඳුන්
නිතර නමඳිමි දිසා තුම ජෝන් ඩොයිලි සුගපා කර මුදුන්

මෙලක තුල විසි පසෙක සතනට කුළුණු ගුණයෙන් මවකදෝ
නොයෙක දිළිඳුන් නඳන කරවන සුරත දිලි සුරදුමකදෝ
සැණෙක නෙදනන් සිතැඟි සිදුකර දෙවන සිරි සිතුමිනෙකදෝ
නිසැක මතු බුදු බවට පැමිණෙන මහරු පින් බෝසතෙකුදෝ

පසන් සොමිගුණ රැසින් පුරවර එලිය කරවන සසඳරාමය
කිවින් මනදොල තිළින් පුරවන දිලෙන යුවලත සුරතුරාමය
බඳුන් පදරුත් මෙනෙහි සපුරන සෙයින් නුවණින් ගණිසුරාමය
සිරින් අග ජෝන් ඩොයිලි මෙදිසා උතුම් රූසිරු පුන්සරාමය

නිබඳ පුළුලුර වසන සිරිකත දිගඹුකර යසහර පැළන්දූ
නොමඳ මහමෙත් කුළුණු මිනිරැස මෙපුරවර දෙව් විමන රැන්දු
අමද රස බස් මුව පියුම් ගැබ සපිරි මෙදිසාපති සමින්දු
දෙපය වැඳගෙන පිහිට ඉල්ලා සිටිමි සහ මාගේ බිලින්දු

නොහිමි සිරිපිරි එන්ගලන්තය දේශයෙන් සැපසේ උදුල්
දිලුම් තෙදකිත් ජොන් ඩොයිල් නම් දිසා සමිඳුනි ගුණ නිමල්
කසුම් මිනිමුතු බෝග ගමබිම් කිසිත් නැත මට මේ සියල්
උතුම් දෙවියන් නමට පිහිටා වෙන්ඩ නමදිමි පාකමල්

සෝම නෙක ගුණෙන් පිරි පුන් සඳක්මය
පේම වන රුවින් පෙර පන් සැරෙක්මය
දීම ගැන නොහිම් තිළි සුරදුමෙක්මය
සෑම යස සිරින් යුතු මහතුමෙක්මය

සඳ තුළ රඳන තියු නැණයෙන් ගනිසුරුය
සඳ ලෙස පැවතී දසරද දම් පියකරුය
සඳ තොස කරන බස සවනට අමයුරුය
සඳ මෙන සොබන යසසිරි නිරතුරු දැරුය

මෙලෙසින් ගුණ නැණින් යස සැපතින් දිලෙන
සියපින් සිරි බෙලෙන් දියතුළ පසිඳු වන
සුපසන් ජෝන් ඩොයිල් මෙදිසාපති සොබන
සමිඳුන් හට නැමද පානෙමි දුක් මෙවන

සිත්ලෙසින් දයා බැඳ වැඩු පිය සුතන
බත් දියන් කියා ඉඳ හඬති තැන තැන
පත් මෙදැන් නොසා මේ තතු ඇති ලෙසින
අත් මුදුන් තියා සිට කියමි වැඳගෙන

සඳ මෙන කවා ඇතිකළ ළම පැටවුන්ඩ
අද දින පමණ නැත බත උන් රැකගන්ඩ
සොඳ ගුණ ජෝන් ඩොයිල් මෙදිසා මැතිඳුන්ඩ
වැඳ ගණ දුක කියමි පිහිටක් ලැබගන්ඩ

ගුණ යුත් සාමිදරුවනි මගෙ සිතු විලස
ලැබුනොත් කිසි පිහිට මෙඔබට පින් පිණිස
යහපත් එගුණ සඳරැස සුරපුර පිවිස
දෙවියොත් තුටුව රඟබැස කරති තුති ගොස

වෙන් සකතිවට සුරු ගුරු කිවිසඳ නොසඳ
සම්සලු බර නයන මුරු නනු’හසින් සොඳ
පින්සර ජෝන් ඩොයිල් මෙදිසා සමිඳු සඳ
රන්ගිර නුඹ දෙරණ හිමි පවතු සැපවිඳ.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)