වැලිතලප සෑදීම

No Comment 498 Views

(ඔදානිස් රබන් ගුරා ගේ ප්රබන්ධයක්)

තකිරඟ කිරඟ කිරෙන්ද * දොමිකිට කිටි තක කුන්ද
කිටිතක තක්කිට කින්ද * ජෙනෙකිට ගුදිත ගුදන්

කැකුළු සහල් පිටියෙන්ද * වටකර ඕලූ ඇට මෙන්ද
තම්බා කඩ වැස්මෙන්ද * සුරැුකිව තබා යෙහෙන්

එකිතුල් පැණි හකුරෙන්ද * මදක් සීනි සමගින්ද
සැඳීගා කකාරමින්ද *ලනු වැටෙනා පදමින්

තිවග දෙදුරු සමගින්ද * එක එක පමණ යසි න්ද
බැද සුන් කර ගනිමින්ද *එකතුව සෑම දෙයින්

බඳුනක ලා සතොසින්ද * සමකර යස විලසින්ද
එදවස පසුව ගොසින්ද * * ගනිමින් පසුව තොසින්

කැබලිව සැතින් කපා ම * රඹකැන් සමග කදීම
ලොව සතහට සොඳ කෑම * අසනුය නැණැති සියල්

උදය උදය සැම දාම * වළඳා උනුපැන් බීම
සතසිත් වෙර පිනවාම * මියුරු දෙයකි සුවිපුල්

වැලිතලපය යන නාම * පැවසුය පෙරදුරු සෑම
වා පිත් සමන කිරීම * කදිමට වේ නිරවුල්.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)