යකඩ යකා – පී.එම්.පතිරණ

Comment Off 61 Views

රුහිරු බිබී මස් බුදිමින්
කොළඹ දුවන- ගමේ දුවන
සසර ගමනෙ දිවියෙ ගිමන
වැදුණු සැණින් විසුණු කරණ
ගමනේ ඉම දකින තුරා
අවසන් නැවතුම සොයමින්
නිම නොදකින ගමන දුවන
යකඩ ගොඩකි මෙ රුදු යකා !!

In : කවි

About the author

කැටපත්පවුරට ලියන්න..