දිය කඩිත්තක් ළඟ ඒ පුංචි වනරොද – අනුෂ්ක තිලකරත්න

Comment Off 10 Views
දිය කඩිත්තක් ළඟ
ඒ පුංචි වන රොද
සඟවගත් රහසක්
එහි ඇතැයි කොඳුරන
ඇවිදින්ම බලන්න
ඔබට හිමිවියයුතු යමක්
මෙහි තිබෙයි සඟවගෙන
රහසින්ම ඇවිදින්
රහසේම ගෙන යන්න
කටවත් නොකී රහසක්
මා ඔබට පවසමි
ඉතා රසවත් කතාවක්
ඔබට පමණක් කියන්නෙමි
දිය කඩිත්තක් ළඟ
ඒ පුංචි වන රොද
ළඟින් යන එන විටදි
හීන් හඬකින් කොඳුරන

 

In : කවි

About the author

කැටපත්පවුරට ලියන්න