ඔබ අසයි..!! මදුශානි කපුරුගේ

No Comment 212 Views

එක් තතක් අහිමි වූ වීණාව සුසර කොට
වයා අවසානෙයේ මිහිරිතම ගී තනුව
විසිර ගිය මුතු පොටක් වෙහෙස වී එකතු කර
වියා ඔබ උරහිසේ පළඳවා රන් සළුව
විරාමයකට පසුව,

ඔබ අසයි..

“දශක දෙකකට එපිට
ඒ අඳුරු ඉරු දිනෙක
දම් පාට සාරියෙන්, හිසේ මල් ගවසාන
දුඹුරු පැහැ කබායක් ඇඟලාන
මුව මන්දස්මිතය රඳවාන
නුඹ තනිව ගියෙ කොහෙද? ”

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)