මම බයයි!! – විසල් සේනාතිලක.

No Comment 169 Views

.
අප අතරින් වැඩුන
නමක් දිය නොහැකි
කුඩා කහ මල් පිපෙන
වැල,

නුඹ කපා දැමූ පසුවත්
නැවත දළු ලා වැඩෙන,

අනේ!!
මම කහ පාටටයි බය!!

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)