යුද්ධය!! පරාක්‍රම කුරුප්පු.

No Comment 230 Views

 

තුරුණු ගත සුහුඹුල්ය

වත කමල නොකැළැල්ය

සිත තවම කෙලිලොල්ය 
රණ බිමට යනු පිණිස මඟට බට
උන් තවම හිරිමල්ය

කඳුළු පිරි උද්දාම සිනා රැලි මුව උදුල
අබිමනින් ලය පිරූ පියවරුන් මුව කමල
ශෝකයෙන් වලප්නා මවුනගේ නෙත කඳුල
යුවතියක වියෝගී සුසුම් රැල්ලක සිහිල
කෙරෙන් සමු ගෙන තුටින
වැයෙන තුරු ගොස මැදින
කරින් බර අවි දරා
අබිමනින් සිත් පුරා
සොල්දාදුවෝ ගියෝ කුරිරු යුද බිම් කරා

හිරු ද බැස යයි අවර
රතින් පැහැ වේ අඹර
හාත්පස පිරි අඳුර
සොයයි ඊළඟ ගොදුර

ලේ මසට ඉව කරන කැනහිල්ය
දෙපා යට පුපුරනා මරුවැල්ය
ගම් නියම්ගම් දනව් දවා ලූ ගිනි දැල්ය
නුවර මැද යුද අගල් පෙළවල්ය

සිහිනයද පුපුරවන අධි බලැති විනාශය
පුපුරා හැලී හිස් මත
විසිරුණු සිහින බිම අතුරා
නිදති හිරිමල් දරුවෝ සිහින නොදකින නින්දක

විසිරුණු ඒ සිහින හැම
අංක ලෙස කේතිතව
පුරවයි ලෙජර් පිටු
බැංකු ගිණුම් කිහිපයක…

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)