ශිශිරයක අව්ව – අනුෂ්ක තිලකරත්න

No Comment 26 Views

ඇඟ මැලි කඩා

විදහා අතු පතර

විඳගනී තුරු පෙළ

ශිශිරයක අව්ව

 

උණුසුම් කබා හිස් වැසුම් පැලඳ

මහමගට වන් දනෝ

අඩවන් නෙතින් සිපගනිති

ශිශිරයක අව්ව

 

හිම ගොඩින් මතුව ආ

පුංචි මල් පොහොට්ටුවක්

අසීමිතව පෙම් කරන

ශිශිරයක අව්ව

 

ගිම්හාන සමයේ

රුදු හිරුකිරණ

සඟවාවි නුඹව

ශිශිරයක අව්ව

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)