සකුණ මියැසිය…. – ශානිකා පවනී හේවගේ..

No Comment 59 Views

නීල ගගනත සරණ

හුදෙකලා සකුණියට
මියුරු මියැසිය ගැයූ
සොඳුරු වූ සකුණ නුඹ….

ලද සෙනෙන් උදම් වී
නුඹෙන් ලද ජීවිතය
ගව් ගණන් ඉගිල ගොස්
තුඩින් තුඩ එකතු කොට
තැනූවෙමි පෙම් කැදලි….

මහා ඝන වරුසාවෙ
හමා ආ මාරුතය
වාරු දරනට බැරිව
වැටී සුනු විසුණු විය
සෙනෙහසේ කැදැල්ලම….

විසුණු වී බිම පතිත
කැදලි දෙස නොම බලමි
බිජු රැකීමට එමී
පෙර දිනෙක සපථ වූ
නුඹ එතැයි විමසමින
නීල ගගනත සරමි…..

 

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)