සමහර කවි-රෝහිණී ජයන්ති ලියනගේ.

No Comment 4 Views

සමහර 
කවි ඇත
මගෙ සිතින් සිතා
නුඹ අතින්
ලියවුණු.

In : all

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)