කෙටියෙන් ජීවිතය! උපේක්ෂා ඉමාළි ප්‍රේමතිලක.

No Comment 26 Views

වී කරල් ගිය පසු
පිටට
ගොයම්ගස් 
ඉපනැළිව
වැරහැළිව…..

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)