තරු හා මෙරු ! රන්සර බණ්ඩාර

No Comment 24 Views

එකිනෙකට ගව් ගනන් දුරින් ඉද
රටාවන් සාදන අයයි
තරු

ඔහේ පාවී ගොස්
කොහේ හෝ වැහි මවයි
වළාකුළු

පහන් දැල්ලක ගැටී
දැවී මියැදෙන අතර
හිනා වෙනවා ඇති
මෙරු

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)