ළඟ හා දුර! එම් .කේ .සී.පී .ශෂීන්

No Comment 11 Views

අප, පෙනුමෙන්
එක ලඟම
තරු දෙකකි !

නමුත්, සැබැවින්
ආලෝක වර්ෂ
හත අටක දුරකි ! 

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)