සොඳුරිය! ධනුෂ්කා නිශාදි කුළරත්න .

No Comment 9 Views

සොඳුරිය!

ගෙලමුල පැහැය උපදන
මුදු වේදනා මතක වඩවන
ලා රත් බෝගන්විලවෙන්
සමුගනුව අවසර පිණිස යමි
උයන්පල්ලා හමුවට

කපා කැති ගා
තුතූ කොට මේ සුදු මල් පඳුර

පිපිරෙයි පපුව
අතුල – සමිතා
යුග ගායනයකදී මෙන්…..

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)