ගෲෂා….! රූකාන්ත් සුබසිංහ

No Comment 17 Views

ගෲෂා

සිරනොවි හද රඟහලෙ
බියනොවි සඳ අවපසෙ
අළුනොවි මද මදනලෙ

ගෲෂා

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)