අදවත් වරෙන් කලුවර!!! ජානක පුෂ්පකුමාර

No Comment 15 Views

සියපත් වියපත්ව දිය මතම දියවෙන
දවසත් ඇවිත් සවසක් ළඟ දණ නවන
උපැසක් වුණත් උපදෙස් දී නෙත පුරන
සසරත් ගසකි වියපත් පත් රැස හලන

තවමත් අතීතය සවිමත් වී නැගෙන
දියබත් සිතුවිලිත් යළි ඔරු ලෙස යනෙන
ඔබවත් සිටී නම් වෙහෙසක් නෑ දැනෙන
මාවත් නොපෙනෙනා තරමට කලුවර පමණ

පපුවත් ලිහී වැල් ඇද මත දුක කහින
දරුවොත් වහී නම් යන්තම් මල් පිපෙන
දැන්වත් ඉතිං යා යුතුමය දුර ගමන
අදවත් වරෙන් කලුවර මා සිත නිවන

 

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)