දුම්රිය ඔබ…! හෂාන් රන්දික ඩයස්

No Comment 27 Views

දුම්රිය ඔබ
මා නැවතුමට පැමිණි ..

අතරමඟ ගිණියම් අව් රැසින්
ගම් දනව් අස දුහුවිලි දුමෙන්
මොහොතක් විඩාලනු පිණිස
මා සෙවණේ රැඳුන..

එනමුදු
නතරවනු හැකි ද
මේ කුඩා නැවතුම්පළ අසල
දුම්රියයි ඔබ
බොහෝ දුර යාමට
නියමිතව තිබෙන..

නොතබා කිසිවක්
අඩි සළකුණකින් වත් යමක්
මෙතැන
යා යුතුයි ඔබ
ඔබේ ගමන…

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)