අත හරිමි..! රන්සර බංඩාර .

No Comment 47 Views

පෙර ගමන් ගිය ගඟද
පසු ගමන් එන සඳද
අත හරිමි..

පාවෙන්න ඉඩ තියෙද?
යාවෙන්න අකමැති අහසකින්
විමසමි..

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)